South Africa is for Sale?

Left, right and center – corrupt government officials are raping South Africa whilst we place our hand on heart – singing, Nkosi sikelel’ iAfrika. If the price is right they too could arrange a meeting for you – We need to stop these Pimps in government before it’s too late!!

The South African government which is meant to be safeguarding our country, should have the country’s interest at heart. Yet we read of the daily accounts of government officials abusing the system and of their many indictment corruption charges. Our very government officials have no patriotism or love for our country.

zumThey are no different to the Colonist who ravaged and plundered our country. They speak from the ivory towers mentioning how they fought for liberty and freedom yet many government officials have the philosophy, “eat, drink and be merry for tomorrow we die”. Total disregard for the next generation and the talks of Ubantu and the Rights and Civil liberties of the African people are all but hogwash.

From the President to the street-sweeper, everyone has a price that they will be willing to sell their integrity and that the sale of South Africa is merely a prostitute commodity to their pension scheme. Our hopeless, uneducated President is now in talks with Russia, China, Cuba and India (not mentioning every other country which has abused its people) – Zuma has opened South Africa’s doors, he has stripped her beauty, tore her lovely dress and exposed her for sale.

Take for example, just yesterday Elisha Matsipa, was arrested for assisting a Pakistani national Wahdat Hussain, to fraudulently obtain a South African passport, identity document and a marriage certificate. Matsipa received an amount of R23, 000 from Hussain.rape

Today’s news will have another account of another story of some other unpatriotic official allowing someone to have a go at raping our country. This has become normal because it happens everyday – but this is NOT normal, its wrong!

Left, right and center – corrupt government officials are raping South Africa whilst we place our hand on heart – singing, Nkosi sikelel’ iAfrika. If the price is right they too could arrange a meeting for you – We need to stop these Pimps in government before it’s too late!!

INingizimu Afrika for Sale?

Uhulumeni waseNingizimu Afrika, okuqondwe ukuba ulonda ezweni lethu, kufanele babe nesithakazelo wezwe enhliziyweni. Nokho sifunda akhawunti nsuku zonke izikhulu zikahulumeni ezithi basebenzisa budedengu uhlelo kanye kwabaningi amasamanisi enkohlakalo. Izikhulu zethu zikahulumeni kakhulu abanalo wokushisekela izwe noma uthando ezweni lethu.

Abayona ahlukene Colonist ngubani yaqothula baphanga izwe lethu. Bakhuluma kusukela imibhoshongo lendlovu kokukhuluma kanjani alwa ngokuba nenkululeko futhi inkululeko kodwa abaningi nezikhulu zikahulumeni babe ifilosofi, “udle, uphuze, ujabule ngokuba ngomuso sizakufa”. Bambalala Total isizukulwane esilandelayo kanye nezinkulumo of Ubantu kanye Rights kanye amalungelo Civil zabantu Afrika yonke, kodwa hogwash.

Kusukela uMongameli emgwaqweni-sweeper, wonke umuntu ngentengo ukuthi kuyoba ukulahlekelwa ubuqotho babo nokuthi ukudayisa South Africa imane impahla isifebe impesheni scheme yabo. , UMongameli wethu ezingenathemba abangafundile manje ixoxisana neRussia, China, Cuba futhi India (hhayi kokukhuluma wonke amazwe eye bayahlukunyezwa abantu bayo) – Zuma uye wavula iminyango eNingizimu Afrika, uye abamhlubula ubuhle bakhe, baklebhula izingubo zakhe zokugqoka lovely futhi wadalula wakhe ukudayiswa.

Thatha isibonelo, nje izolo Elisha Matsipa, waboshwa ngoba asize Pakistani kazwelonke Wahdat Hussain, ukuba nokuletha ukuthola iphasiphothi yaseNingizimu Afrika, Umazisi futhi isitifiketi somshado. Matsipa wathola isamba R23, 000 Hussain.

Izindaba Namuhla kuyomelwe okunye ukulandisa komunye indaba ezinye ezisemthethweni unpatriotic okuvumela ukuba othile abe go at ngokudlwengula ezweni lethu. Lona sekuwumsebenzi evamile ngoba kwenzeka kwansuku – kodwa lokhu akulona evamile, okungalungile yayo!

Esinxeleni, kwesokudla kanye isikhungo – abakhohlakele izikhulu zikahulumeni ngokudlwengula South Africa ngenkathi senza ubeke isandla sethu ezinhliziyweni zethu – ngokuhlabelela, Nkosi Sikelel ‘iAfrika. Uma intengo okulungile nawo angakwazi ukuhlela umhlangano ngawe – Kudingeka ukuyeka lezi Pimps kuhulumeni ngaphambi kwalo kudaleke umonakalo !!

Suid-Afrika is te koop?

Die Suid-Afrikaanse regering, wat bedoel is om die beskerming van ons land, moet die land se belang op die hart dra. Tog lees ons van die daaglikse rekeninge van die regering amptenare misbruik van die stelsel en die baie aanklag aanklagte van korrupsie. Ons baie regeringsamptenare het geen patriotisme of liefde vir ons land.

Hulle is niks anders as die kolonis wat geteister en geplunder ons land. Hulle praat van die ivoor torings noem hoe hulle geveg het vir vryheid en vryheid nog baie regeringsamptenare het die filosofie, “eet, drink en wees vrolik want môre sterf ons.” Totale gebrek aan respek vir die volgende generasie en die gesprekke van Ubantu en die regte en burgerlike vryhede van die mense van Afrika is almal maar hogwash.

Van die President na die straat-sweeper, almal het ‘n prys wat hulle bereid is om hul integriteit te verkoop sal wees en dat die verkoop van Suid-Afrika is bloot ‘n prostituut kommoditeit om hul pensioen skema. Ons hopeloos, ongeletterde President is nou in gesprekke met Rusland, China, Kuba en Indië (nie waarin elke ander land wat sy mense misbruik) – Zuma het Suid-Afrika se deure geopen het, het hy haar skoonheid gestroop, skeur haar pragtige rok en blootgestel haar te koop.

Neem byvoorbeeld net gister Elisa Matsipa, is in hegtenis geneem vir ‘n Pakistani nasionale Wahdat Hussain help om bedrog ‘n Suid-Afrikaanse paspoort, identiteitsdokument en ‘n huwelik sertifikaat te bekom. Matsipa ontvang ‘n bedrag van R23, 000 van Hussain.

Vandag se nuus sal ‘n ander rekening van ‘n ander storie van ‘n paar ander onpatrioties amptelike sodat iemand om ‘n kans om die verkragting van ons land te hê. Dit het normale geword omdat dit gebeur elke dag – maar dit is nie normaal nie, sy verkeerd!

Links en regs – korrupte regeringsamptenare verkrag Suid-Afrika, terwyl ons ons hand op ons hart – sang, Nkosi sikelel ‘iAfrika. As die prys reg is hulle ook kan ‘n vergadering vir jou te reël – Ons moet hierdie Pimps stop in die regering voor dit te laat is !!